کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تحلیل کرانه بالایی فرآیند نورد نامتقارن ورق

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 331-340

10.22034/jmeut.2022.11529

هنگامه رضایی؛ حشمت اله حقیقت


بررسی عملکرد پمپ های گرمایی هیدرید فلزی دارای کمپرسور (CDMHHP) با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 87-97

سیدمحسن حسینی؛ رضا علیزاده؛ حسین تارقلی‌زاده


مدلسازی دینامیکی یک ربات بالزن با استفاده از روش باندگراف

دوره 45، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 13-22

زهرا جهان‌بین؛ علی سلک‌غفاری؛ علی مقداری؛ عباس ابراهیمی


ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 79-83

محمدحسن توفیقی؛ فرید نجفی؛ سیدحسین ساداتی؛ علی اصغر جعفری