کلیدواژه‌ها = توربین فرانسیس
بررسی تجربی - عددی تأثیر تزریق هوا و آب بر نوسانات گرداب توربین فرانسیس

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 49-58

10.22034/jmeut.2023.53156.3160

مسعود شفا؛ ابراهیم حاجی دولو؛ علیرضا ریاسی؛ امیرحسام سجادی نیا


ارزیابی مبنا-آماری کاربرد روش‌های مستقیم در طراحی توربین‌های فرانسیس

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 57-66

10.22034/jmeut.2022.40289.3090

علیرضا دنه دزفولی؛ مسعود شفا؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مونا محمدی


تزریق آب جهت کاهش اثرات گرداب در درفت تیوب توربین فرانسیس و ارایه روشی نوین برای انتخاب قطر نازل

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 299-307

مونا محمدی؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مرتضی بهبهانی نژاد