کلیدواژه‌ها = هیدروفرمینگ لوله
مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 97-104

حامد دیلمی عضدی؛ عادل آزاد؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ زهرا دهقانیان


شبیه‌سازی و مطالعه تجربی فرآیند خم‌کاری لوله جدار نازک با مقطع مربعی به روش هیدروفرمینگ

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10

بهزاد اکبرزاده؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری