کلیدواژه‌ها = روش گرادیان مزدوج
تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 27-33

محمدرضا افتخاری نیا؛ محمد محمدیون؛ قباد شفیعی ثابت؛ حمید محمدیون


تخمین شار گرمایی سطحی ناپایا در انتقال گرمای زیستی غیر خطی معکوس

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 31-40

مجتبی باغبان؛ محمد باقر آیانی


ارزیابی شار گرمایی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی – اغتشاشی با روش گرادیان مزدوج وارون

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-75

میرمهرداد حسینی؛ حسن بصیرت تبریزی