کلیدواژه‌ها = قطره
شبیه سازی عددی تولید قطره از یک محفظه متقارن محوری به کمک حباب جرقه ای

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 269-278

سامرند کنعان؛ عبدالرحمان دادوند


اثر میدان الکتریکی روی هیدرودینامیک و تبخیر قطره عایق

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 113-122

محمد رعیتی نژاد؛ سید پدرام پورنادری


تشکیل و جدایش قطره غیرنیوتونی در جریان دو فازی داخل یک میکروکانال هم‌محور

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 315-323

محسن نظری؛ محمدحسن کیهانی؛ هاجر محمدزاده‌ثانی