کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
مطالعه شکل پذیری ورق فولادی AISI 304 به کمک مدل M-K و معیار آسیب GTN

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-79

10.22034/jmeut.2020.9503

مهدی چلوویان؛ عبدالواحد کمی


بهینه سازی پارامترهای مؤثر در فرآیند شکل دهی الکتروهیدرولیکی (بدون استفاده از سیم بین الکترودها)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 167-175

مهدی ظهور؛ سید میثم موسوی؛ امین اشرافی تفرشی