کلیدواژه‌ها = روش شبکه بولتزمن
شبیه سازی عددی جریان سیال غیرنیوتنی گذرنده ازروی سیلندر دایروی ساکن در داخل کانال

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-247

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ آتنا قادری


روش شبکه بولتزمن برای بررسی تاثیر لزجت تابع دما در جریان سیال غیرنیوتنی گرمایی از روی سیلندر مربعی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-40

امین امیری دلوئی؛ رسول محبی؛ عبدالحسین کردوانی


بررسی رفتار دینامیکی و الگوی جریان دوفازی قطره در حال سقوط با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمن

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 105-114

محمد علی راعی؛ سید اسماعیل موسوی تیله بنی؛ کیوان فلاح؛ آتنا قادری


شبیه‌سازی جریان سیال کاریو-یاسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 105-113

علی جلالی؛ امین امیری دلوئی؛ امیر محمد گل محمدی؛ مجتبی خوراشادیزاده


روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی برای شبیه سازی جریان سیال کاریو-یاسودا در یک کانال دارای انسداد

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 265-274

مهدی محمودی؛ علی جلالی؛ امین امیری دلوئی


تشکیل و جدایش قطره غیرنیوتونی در جریان دو فازی داخل یک میکروکانال هم‌محور

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 315-323

محسن نظری؛ محمدحسن کیهانی؛ هاجر محمدزاده‌ثانی


کنترل جریان سیال با محیط متخلخل : روش شبکه بولتزمن

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 167-176

علی کردانی؛ پوریا امیدوار؛ احد ضرغامی