کلیدواژه‌ها = جابجایی آزاد
انتقال گرمای ترکیبی جابجایی آزاد و رسانش در محفظه ای حاوی نانوسیال و سیال خالص جدا شده با یک مانع

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 87-96

10.22034/jmeut.2021.10620

محمد مهدی داودی چمزینی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مثلثی با تیغه گرمازا

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 59-67

سید محمد حسینی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی مورب حاوی نانو سیال تحت میدان مغناطیسی

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 155-165

علی محمد قناعتیان؛ افراسیاب رییسی؛ بهزاد قاسمی