کلیدواژه‌ها = اگزرژی
بررسی عملکرد اگزرژی-اقتصادی یک سیستم تولید سه گانه بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-127

10.22034/jmeut.2020.9773

محمد ذوقی؛ محمدرضا علی خباز جورشری؛ کورش جواهرده


بررسی تاثیر زمان پاشش بر اگزرژی در یک موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 337-343

مهرداد ناظمیان؛ الهه نشاط؛ رحیم خوشبختی؛ کامران پورقاسمی


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 319-328

مرتضی یاری؛ هادی غایبی؛ سعید قوامی گرگری


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه‌های تبرید جذبی تک اثره و ترکیبی جذبی– اجکتور حاوی محلول آبی لیتیوم بروماید

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 209-218

سید رضا فاخری؛ هادی کارگر شریف آباد؛ حسین سخائی نیا


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ی اوکسی فیول MATIANT

دوره 46، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 267-274

حسین نامی؛ سیدفرامرز رنجبر


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ی اوکسی فیول S-GRAZ

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 101-107

حسین نامی؛ سیدفرامرز رنجبر