کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
کنترلگر مقاوم-تطبیقی دستگاه آزمون خستگی سروهیدرولیک برای مواد کامپوزیتی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 199-208

سید حسن قرشی؛ بهنام معتکف ایمانی