نویسنده = آتنا قادری
تعداد مقالات: 4
1. شبیه سازی عددی حرکت قطره آب نمک در میدان الکتریکی یکنواخت

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 21-30

10.22034/jmeut.2022.11531

نیلوفر آلاشتی؛ محسن پورفلاح؛ آتنا قادری


2. شبیه سازی عددی جریان سیال غیرنیوتنی گذرنده ازروی سیلندر دایروی ساکن در داخل کانال

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-247

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ آتنا قادری


3. شبیه‌سازی فرآیند صعود حباب تحت میدان الکتریکی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 209-218

آتنا قادری؛ محمد حسن کیهانی؛ محسن نظری


4. بررسی رفتار دینامیکی و الگوی جریان دوفازی قطره در حال سقوط با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-114

محمد علی راعی؛ سید اسماعیل موسوی تیله بنی؛ کیوان فلاح؛ آتنا قادری