نویسنده = جاماسب پیرکندی
مدلسازی ترمودینامیکی و تحلیل عملکرد یک چرخه توربین گاز خورشیدی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 331-340

10.22034/jmeut.2023.52581.3138

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ علی امینایی؛ سبحان حرفت


طراحی، مدلسازی و تحلیل عملکرد زیر سیستم کنترل گرمایی در یک ماهواره مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 483-490

10.22034/jmeut.2022.12440

جاماسب پیرکندی؛ زینب حاجی بابایی طاهری؛ حمید اکبر بیگلو


مدل سازی و تحلیل عددی عملکرد توربین بادی Vestas-V47 در یک مزرعه بادی نمونه مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 249-253

10.22034/jmeut.2021.10704

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهدی هاشم آبادی


تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژیک سیکل تبرید جذبی بر پایه انرژی خورشیدی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 91-98

جاماسب پیرکندی؛ محمد امیان؛ شهرام خداپرست


مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک موتور توربوجت بدون پس سوز

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 31-40

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ محمد رضا حسنی فر؛ محمد امیان