نویسنده = جاماسب پیرکندی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی، مدلسازی و تحلیل عملکرد زیر سیستم کنترل گرمایی در یک ماهواره مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 483-490

جاماسب پیرکندی؛ زینب حاجی بابایی طاهری؛ حمید اکبر بیگلو


2. مدل سازی و تحلیل عددی عملکرد توربین بادی Vestas-V47 در یک مزرعه بادی نمونه مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 251-255

10.22034/jmeut.2021.10704

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهدی هاشم آبادی


3. تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژیک سیکل تبرید جذبی بر پایه انرژی خورشیدی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-98

جاماسب پیرکندی؛ محمد امیان؛ شهرام خداپرست


4. مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک موتور توربوجت بدون پس سوز

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-40

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ محمد رضا حسنی فر؛ محمد امیان