نویسنده = محمد حسن جوارشکیان
مقایسه رهیافت‌های اصلاح اتلاف عددی در گستره وسیعی از خانواده AUSM برای جریان های پایای ماخ پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/jmeut.2023.55345.3235

عدنان محمدی؛ محمد حسن جوارشکیان


شبیه‌‌سازی عددی پدیده‌ی وامانش دینامیکی یک بالواره پیچشی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 351-360

مجتبی هنرمند؛ محمدحسن جوارشکیان


بررسی تجربی سیستم پیشرانش موتور و ملخ کوادرتور و مدلسازی آن با الگوریتمRLS

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 213-221

سمیه نوروزی غضبی؛ سجاد محمودی؛ محمدحسن جوارشکیان