نویسنده = ایرج میرزایی
بررسی تجربی و عددی جریان دو فازی جامد – مایع در میکرو کانال مستقیم با مقطع مستطیلی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 287-293

10.22034/jmeut.2022.11217

رضا افراسیابی؛ نادر پورمحمود حصار؛ ایرج میرزایی


مدلسازی سه بعدی دینامیک سیالات محاسباتی سیستم سرمایشی پایین زن در یک مرکز داده نمونه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 61-68

10.22034/jmeut.2021.9418

اشکان جهانگیرامینی؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی


اثر تعداد کانال های تهویه طبیعی بر عملکرد تهویه ای تونل های مترو

دوره 46، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 259-265

ایرج میرزایی؛ زاهد صفاری