نویسنده = سیداسماعیل رضوی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل انتقال گرما در چندراهة خروج دود موتور احتراق داخلی تراکمی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 565-574

10.22034/jmeut.2021.43540.2814

سیداسماعیل رضوی؛ وحید فرهنگ مهر؛ رشید یوسفی زنوز


2. بررسی تاثیر فشار تزریق انژکتور مقطع حلقوی و شرایط محفظه‌احتراق بر روی عملکرد موتور دیزل

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 125-134

محمد تقی شروانی تبار؛ رسول اسمعیل نژاد؛ سیداسماعیل رضوی؛ محرم جعفری


6. بررسی عددی جریان همرفت طبیعی درون محفظه های بسته موجدار

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13

مهدی اسمعیلی سنگری؛ سیداسماعیل رضوی